Regulamin

REGULAMIN  KURSU  NAUKI  PŁYWANIA  UKS SKARPA LUBLIN

 

1.  Organizatorem kursu nauki pływania jest UKS SKARPA Lublin.

2.  Zajęcia obywają się dwa razy w tygodniu w sobotę i niedzielę w trzech cyklach semestralnych.

3.  Zajęcia można rozpocząć w dowolnym momencie, o ile są wolne miejsca w danej grupie.

4.  Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest  dokonanie opłaty za kurs i podpisanie oświadczenia o treści: „Oświadczam, że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych medycznych przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach z nauki pływania. Oświadczam, że zapoznałam(em) się z regulaminem kursu nauki pływania oraz regulaminem pływalni i zobowiązuję się do ich przestrzegania”.

5.  Zwrot lub obniżenie opłaty za kurs może nastąpić w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub choroby (udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim dłuższym niż 30 dni), które uniemożliwiają uczestnikowi  kontynuowanie zajęć  z nauki pływania.

6.  Osoby zainteresowane kontynuacją nauki pływania na kolejny semestr powinny się zdeklarować i dokonać opłaty za kurs najpóźniej do ostatnich zajęć kursu, którego jest uczestnikiem. Po tym terminie organizator zastrzega sobie prawo zapisania nowych osób na wolne miejsca.

7.  Na zajęcia należy przybyć 10 minut wcześniej, przebrać się i przygotować do zajęć, a następnie zgłosić do instruktora.

8.  UKS SKARPA Lublin odpowiada za dzieci tylko podczas trwania zajęć nauki pływania. Przed zajęciami i ich zakończeniu za dzieci odpowiadają Rodzice lub Opiekunowie.

9.  Lekcje otwarte dla Rodziców prowadzone są w połowie trwania kursu i na ostatniej lekcji kursu nauki pływania.(wejście na trybuny tylko w klapkach).

10. Wszystkie osoby znajdujące się na pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń instruktora oraz ratownika.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.

12. UKS SKARPA Lublin zastrzega sobie prawo odwołania zajęć z przyczyn od nas niezależnych, oraz łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie.

13. Zajęcia odwołane realizowane są w innym terminie.

14. W przypadku nie przestrzegania zapisów regulaminu, organizator zastrzega sobie prawo do wykreślenia uczestnika z kursu nauki pływania.

Zasady bezpieczeństwa:
– Zawsze słuchaj instruktora i wykonuj jego polecenia
– Nie biegaj po brzegu pływalni
– Nie wchodź do wody bez pozwolenia instruktora
– Podczas zajęć  pływaj prawą stroną toru i zachowaj odstęp

Do pobrania:
Oświadczenie